Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i?° )

kind, je kunt het my nooit genoeg dank wy> ten, dat ik in deze zaak zoo naauwketirig vóot je gezorgd heb. — Ik wou voor al het geld van de waereld niet, dat.ge u zelve ondermyii

dak vergrepen hadt. ■ Je moet echter niet

denken , dat ikubefchuldig,Tamg* Neen: dat

is myn oogmerk niet. — ■ Ik wil u alleen te

kennen geven , dat gy geen onnartig meisje zyt, want — hier bekeek zy zich in de fpiegel — ge hebt fommige trekken in uw gelaat, die gelyk zyn aan de mynen 5 en voor de mansperfoonen wil ik niet inftaan,'— ge zyt jong, en uit hoofde uwer befpotlyke opvoeding zeer romanesk in alle uwe bedryven. Waarlyk, zulk een jong fchepfel is met reden te beklaagen, en ik voor my zie geen kans, en myne zwakke vermogens laten het niet toe, om zoo> een meisje voor alle verleidingen te bewaaren.

— Myn befluit dan ten uwen aanzien be-

fiaat hierin , myn kind: — gaa jy maar.

ordentelyk naar Londen met de post-koets, die, ?lle woensdagen door het dorp L rydt, alwaar eene groote pasfage is .op dén gemeenen

weg naar Lenden. Ik zal jemetmynryd-

tuig op dat dorp brengen,- want ik moet op, woensdag morgen'.een vifite by een Dame af-

Sluiten