Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 175 )

®n's dan verlaten« Is dit waar kan dit

mooglyk zyn?M

Ik antwoordde al Hamerende, „ Ja,myri

Heer, —- ik moet ja , het moet zoo

wezen; Ik wil deze famjlie niet langer

tot last verdrekken 1" Ek barstte uit in traa«

nen , want myn hart was vol.

Hy drukte myne hand aan zyne lippen, terwyl een traan van medeiyden zyn oog ontvlood, en langs zyn wang nederrólde. Ja, myn waardlte vriendin, myn hand was nat van de traanen van Belford: —- daarop zyne oogen naar den Hemel heffende, riep hy met den grootften

nadruk, „ Genadig God t befchenn deze

beminlyke Juffer! Gy Befcherm-Engeien,

die over de hulpeloze onfchuld waakt, laat zy het geliefde voorwerp uwer zorgen zyn —-

richt hare gangen geleidt haar hier op aarde

ter deugd, en namaals ter gelukzaligheid f'

lk was uitermate verbaasd over de plegtiga Wyze, waarop hy dit gezegd had. „ Ach Juffer Belton," vervolgde hy, „ ik hebbe u iets te zeggen, dat — maar ik wil dat teder hart

niet bedroeven l Maar de Hemel weet het

—- wierd ik niet door onoverkomelyke zwaa-

Sluiten