Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 1S1 )

tfe raooglykheid verdienen kan, van de hand wyzen: — ook behoeft zy geen uiteriyk bevvys om de gedagtenis te bewaarën van eenen edelmoedigen Vriend , dien zy nimmer zal of kan vergeten."

Ik deed vervolgens den ring in dit briefje en verzegelde het, en, terwyl ik Monfon nog op de trappen hoorde, riep ik haarzagtjes,en verzogt haar het zelve onmiddelyk aan den Heer

Belford te overhandigen. Ik zei Je haar,

dat het eenige vaerf n waren, die ik van hem had; en dit verwonderde haar-ook geenszins, vermits zy hem dikwyls boeken en gefchreven

papieren van my gebragt had. Toen zy

my eenige fchikkingen zag maaken tot myn vertrek op morgen , fchuddede zy haar hoofd, en fprak my zeer minzaam aan. „ Ach ! arme

Jonge Juffer! de Hemel zegene u! —

myn hart begint te bloeden, als ik denk, dat je, — ik moet het immers maar zoo noemen naar Londen w7ordt afgefcheept, en

dat zonder eenig vriend , die je gezelfchap houdt! Men zal wel zeggen, dat myn Juffrouw u op eenmaal bederven wil. -— Zulk een lieve Jonge Juffer alleen midden in de waereld te M 3 bren-

Sluiten