Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den een of ander aldaar was aangegeven. —Ik naderde al vast aan het Dorp, zonder tot nog toe, hoe zeer 'er op dezen weg eene merkelyke overtogt naar Londen is, iemand te hebben ontmoet. Doch kort na dit voorval zag ik op zekeren afftand een Predikant — zoo kwam het my ten minden aan zyne kleeding voor —■ met eene jonge Juffer naar my toetreden. Zy kwsinen , naar ik merkte, van den over-kant van den weg uit eene weide. 'Er verliep maar weinig tyds, of zy haalden my in, en wy wandelden dus op het zelfde pad. — De goede

man bekeek my zeer naauwkeurig, ongetwyffèld verwonderd zynde, dat hy een zoo jong meisje alleen op den gemeenen weg vond wandelen. Zyn uitnemend vriendelyk gelaat,

waaruit eene edele goedwilligheid te lezen was, en zyne eerwaardige Gryze hairen deeden my in hem eene gelykenis aan mynen waarden Vader befpeuren, die my tot in de ziel trof.

En niet minder trok de jonge Juffer door hare zedige houding en nette kleeding myn oog tot zich.

Na eenige oogenblikken te hebben ffilgezwegen , fprak my de goede Heer op eene zeerbeV fehaafde wyze aan, en vroeg my, of ik naar

het

Sluiten