Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 192 5

het naastgelegen Dorp ging, welk ik met ja beantwoordde. Daarop praatten wy onderling over de fchoöne gezichten hier omftreeks, eh ik merkte wel rasch, dat hy Predikant ran de naaste parochie was, en riiet zyn dochter eene kleine morgen - wandeling gedaan had.

Helaas! dagt ik by my zelve, terwyl een traan van droevige herinnering myn Oog ontfprong, dit plag ook voor my het grootfte vermaak te wezen , dat deze jonge Juffer geniet , wanneer ik den besten Vader mogt vergezellen !

Ik verbeeldde my, dat dees braave man een gefchikt perfoon zyn zou, om te vernemen, of hy ook gehoord had, dat 'er hier omltreeks een beurs verloorenwasiwaarop ik hem hetvoorval verhaalde, dat ik eene zoo aanzienlyke fomme gelds gevonden had. Ik haalde de beurs uit myn zak, en vroeg hem, welk het beste mid* del hy dagt te zyn, om dit geld aan zynenregten eigenaar te doen toekomen*

„ Indien gy my om raad vraagt, lieve Juffer!" Zeide hy, „ dan dunkt my, dat gy* terwyl gy het gevonden hebt, een onmiddelyk regt hebt om het te houden; het is ongetwyffèld het uwe: en, terwyl het u onbekend

Sluiten