Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fïc6 )

neri overigen rampzaligen toeftand te verwittigen, toen e*n knecht de kamer in kwam met

berigt, dat Lord C- met zyn Koets met

zes paarden, en de Heer JVilliam F met

zyn familie op het oogenblik daar gekomen waren, en op hunne reis naar Londen dien nacht aldaar zouden vertoeven: en nu kunt gy ligt be-

grypen, dat myn hospita, Jufvrouw/»

my zeer fchielyk verliet, om hare edele gasten te verwelkomen.

„ Lieven tyd," zeide zy, j, hoe zal ik het maaken? Geen één koppel Kuikens of Hoenders in huis. Loop heen, zeg, dat de Kok'er een ftuk of twaalf ziet te krygen; wy moeten

ons zoo goed redden als wy kunnen."

• En zich daarop tot my keerende. „ Wel, myri lieve Juffer, ik vrees, dat ik het van avond zoo drok hebben zal, dat ik je niet weer zal zien»

— ik wensch je dan een goeden nacht."

Daarop kuste zy my. Was dit niet vriendelyk, myn waardfte? —* „ lk zal maaken , dat uw avondmaal fpoedig klaar is, en Sufan de kamer-meid zal je naar bed brengen. Stel je zelf toch maar gerust, dat bid ik u; — ge zyt immers hier veilig, ja zoo veilig, of ge

by

Sluiten