Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. g

zeggen —— dat ik in den grond verder niets van u begeer, dan dat gy goede christe. nen moogt zyn. Maar gy zoud godslasteraars en geen christenen zyn, indien gy def yf£gm ze voor fpooken meer plaats in uw hart wilde geven, dan aan het vertrouwen op God, dea Schepper en Heer van alle geesten. Byaldien men u in uwe jeugd eene verkeerde opvoeding heeft gegeven, en misfchien in de vrees voor fpooken laten opwasfen, dan kunt gy die zekerlyk zoo niet op eens geheel afleggen. Maar het moet u allengs gchAkcn, als het u flegts i„ ernst daar om te doen is. Zo lang gy in my. nen dienst zyt, maak ik het u toteenen pligt, uwe pogingen daar toe aantewenden. Maar' die in dezen, «iet naar my wil luisteren, moet zig over geene hardigheid beklagen, wanneer ik hem uit niynen dienst ontfla. Want ikdenfe dat, wanneer het volitrekt niet wil gelukken aan zyn vertrouwen op God eene groot* kragt te geven, dan aan zyne vrees voorden duivel en deszelfs handlangers , men een kwaad geweten moet hebben; en zulke lieden «enen my niet,'»

Am Of

Sluiten