Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 SPOOK-

Keti ongeveinsd , dat my zulks lief is. Want jk hoop, dat het u niets kwaads zal gedaan hebben. Wy "» uwe gezamenlyke huisbedienden — hebben deze nagtlyke , onbegfyplyke verfchyning in! fpaanfche kleederdragt reeds zedert verfcheiden jaaren dikwyls in dit uw landhuis zien omzwerven. Maar nooit heeft zy ons eenig leed gedaan, behalven den fchrik , dien haar onverwagte aanblik ons, voornaamlyk in het eerst, zomwylen veroorzaakte. Doch tegenwoordig zyn wy door de lange oefening , en in het vast vertrouwen op CJod, het welk wy u te danken hebben , allengs aan den /lillen man — dus noemen hem altyd —- zo zeer gewend % dat wy ons aan hem zeer weinig meer floren. Ook gaat hy ons goedig en met befcheidenheid uit den weg , wanneer wy hem zomwylen doew bemerken, dat hy ons hinderlyk is. Gy hebt ons dikwerf gezegd: „En genomen zelfs, 'er waren fpooken, dan zouden zy nogthans geen magt hebben, om ons nadeel toetebrergen"— wy hebben in de daad deze uwe verzekering aan den Spanjaard volkomen waar bevonden."

Po»

Sluiten