Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 35

Étokt waren geworden , om tot hunne redding 'geweldige middelen te gebruiken.

Indien de rentmeester zulk een Onverfcbrokfcen man niet waie geweest, die in het geheel geen fpooken vreesde; dan had hy van fchrik op de plaats kunnen dood- blyven, ten minsten zou hy, als een bloodaart, weggefiopen zyn, zonder aanftonds te ontdekken , dat hec fpook, welk hem joeg, niets anders dan een inbrekende gauwdief was. De dieven-bende zou dan ook het fchehufïnk ten uitvoer gebragt hebben, tervvyl nu de rcntmeestci door ' zyn niet minder kloek dan verflandig gedrag, de uitvoering daarvan gelukkig verhinderde en,.als ware het, in de geboorte fmoorde.

Mogten myne lezers ook uit deze gefchiedenis, de groote gevaaren leren kennen van de vrees- voor fpookery , en altyd overtuigd zyn r dat manlyke onvertzaagdheid en tegenwoordighcid van geest, by den aanblik van. een vermeend fpook, van eene,waarde zyn , die men niet boog genoeg kan fchatten V.

Tevens kan bet' bovengaande verhaal eng een befctouwJyk denkbeeld geven van de wy-

Sluiten