Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%t SPOOK-

vrouwlyk gehuil eenige lugt gegeven hadden , en de gasten wegens het geen haar wedervaren was, lang genoeg in -onzekerheid gelaten hadden , verhaalden zy met afgebroken woorden , en tusfehen beide geloosde zogten, vol angst aan -het waardig gezelfchap . dat haare zo even ter aaide beitelde mevrouw zaliger, reeds weder' vlug en levend op haar fterfbed neder lag.

De onverzaagdflen onder de aanwezenden 'onderftonden zig, de waarheid van dit voorgeven in twyfel te trekken, en fpoedden zig den trop op. By het intreden in het fterfvertrek , floegen zy het eerst hunne oogen naar bet fterfbed, en bun eerfte woord was: „je sus Maria ! daar ligt zy waaragtig • weder t" Eene yskoude rilling viel hun op he.t lyf, tervvyl zy zig met eigen oogen van het waare der zaake overtuigden. De meer vreesagtiger waren hun op eenigen afftand ftil nagevolgd . en hadden alle reden om fpoedig terug te faan, ten einde door hunne voorgangers, wier terugtogt geenzins in de beste orde gefchiedde , niet overhoop gelopen te

wor-

Sluiten