Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T* -spoor-

aanhoudend klagen , zo ddn-end en wndoenïyk , dat een fteenen hart 'er door bewogen zou zyn geworden. Zyn toeftand werd hem nu fchier ondraaglyb. Lyf en leden beefden. Hoe gaam zou hy den weeklagenden zelfmoorder te hulp gefneld hebben ! „ Maar

hoe dagt by boe zal ik, ma'gtioos

mensch! de ziel van eenen verloorenen van haare kwelling verlosfen?" Het was hem nu, als of hy uit het bed wilde fpringen , en vlieden; maar hy'bad zig magtloos beangstlgd , en het ontbrak hem in de daad ook nog aan moed, ora éénen voet buiten bet bed te zetten.

Hem bleef niets over, dan geduldig de wederkomst van den nieuwen dag en van nieuwe kragten aftewagten. Een geheel uur lang drong een hartgrievend gejammer uit de zaal m zyne ooren, het welk alleenlyk door korte tusfehenpozingen afgebroken, en ten laatften hoe langer hoe minder hoorbaar werd. Nauwlyks was het fpoök-tiur voorby, of alles was ftil , en zyne ooren werden door geen voor hem onverklaarbaar© toonén meer

ge-

Sluiten