Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

verborgen levenskragten der menschlyke natuur zonder tegenfpraak eenigzins verder {trekken, dan men tot hiertoe geloofd heeft, doordien de mensch eigenlyk laater fterft, dan hy hun,welken hem overleven,toefchynt te fierven ; en dat derhalven een ieder doorgaans in gevaar zy, levend begraven te,worden, en kr het graf eerst dadelyk te derven, ten zy nu, dat hy het ongeluk hebbe,.te voren zig zeiven nog eenmaal bewust. te worden, of dat het 'överblyfzel van levenskragt. zonder terugkerend bewust zyn, allengs, wezenlyk affterve.

Tot ttoost voor den fcherp-toeluisterendea grysaart voegde de geneesheer, ter beantwoording van de tweede vraag, er menschlievend' by: „ Doch er is een kenteken van de wezenlykheid des doods, het welk nooit kan bedriegen, nooit by den fchyndood kan plaats hebben. Dit eenig onledrieglyk teken van den waar en dood is — het le derf, cn wel het algemeen, volkomen, en naar alle kentekens merkbaar bederf van, het lichaam, Zeg derhalven tegen de uwen: Eerst,wanneer

de

Sluiten