Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|JJO SPOOK-

cm my — den onbekecrlykften fpookvyandiot het geloef aan bovennatuuilyke verfchy•ningen te bekeeren, en indien ik zelfs bettend mogt zyn , om in het vervolg nog veele. dergelyke raadzelagtige gevallen te hebben, zullen vdie allen my nogthans niet overreden , dat een God, die de liefde zelve is, den onbegryplyke wezens, welken wy geesten noemen, de magt zou gegeven hebben, om my, zonder eenige bedenklyke oorzaak, zo vreeslyk te veifchrikken , en met my een klugtfpel te fpelen, het welk zo geheel en al van alle oogmerk ontbloot is. Dit is myne geloofsbelydenis t Ik hoop als leek in de godgeleerdheid, dat dezelve met de grondbeginzelen van den waaren christlyken godsdienst,die ons boven alles op een onbegrensd vertrouwen op den God der liefde wyst, volkomen zal overeenftemmen."

„Ik volhardde nog eenen langen tyd, in het vlytig nafpeuren van de waare bron dier verfchyning,cn had, na verloop van twee maanden, het onbefchryflyk genoegen, het grootfte laadzel myner levens-ondervuidingen opgelost,

en

Sluiten