Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150* S P O O K-

jekcrdc , door veeljaarige ondervinding alJ lyk vrouw reeds dikwyls was voorgekomen.

Zo gedagt zo gedaan ! Men was nauwlyks in de lykkamer terug gekeerd, en had in dezelve ter vlugt rondgezien, of men werd gewaar , dat de eene kandelaar, die te voren •ligt by het lyk ftond , op den grond lag. Maar —— het geen oneindig fchrikverwekkender was — de vrouwen meenden, dat de regte hand van het lyk, aan welke men met wascb eenen roozenkrans had vastgemaakt, zig een weinig bewoog.

Zy wagtten zig wel, dit hokuspokus van .bet treurig God zy mei ons *— het welk, .naar hare mening, thans wanorde met het arme lyk maakte — van nader by te ondcrzoe« ken, maar vlogen als een pyl uit den boog huilende en fchreeuwende naar de overige huisgenooten. Dezen vonden het geen de vrouwen verzekerden bemerkt te hebben, volftrekt «mgeloofiyly en wilden zig met eigen oogen van bet geen van de zaak was, overtuigen. Tot hunne verbaasdheid befpeurden zy niet

alteej»

Sluiten