Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. t?

*£r verliep jaar en dag, zonder dat een gunstig geval, Cdat toch , met zynen broeder, den tyd, veel dingen opheldert,) eerig licht over het duistere der plaats gehad heb-, bende verfchyning verfpreidde. Honderdmaal had hy den geheelen toedragt dezer zaak arm zyne vrienden en bekenden verhaald, en hon». derdmaal denzelven moeten herhaalen, en tel* kens zweefde het verfchriklyke daar van hem dan levendiger voor den geest. Ten vollen overtuigd, dat, noch zyne zinnen hem misleid , noch zyne vcrbc-eldingsknigt hem een*' trek gefpeeld had, hegtte hy echter ten laatften aan deze overtuiging het geloof aan de mogelykheid van bovennatuurlyke verfchyningen. Hy verlangde wel niet, dat, uithoofde zyner ondervinding, ook anderen geloof hier aan zouden geven , doch by verbeeldde zich,, dat hy, voor zyn perfoon, een onbetwistbaar recht had om vast te ftellen, dat'er waarlyk. fpooken zyn.

Na verloop van twee volle jaaren eindelyk, lag zyn weg andermaal wederom door het dorp Welskben. Hy tragtte zichzelven de

vreug*

Sluiten