Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 spook-

Het was juist een jaar, dat myne onvergeetlylce eclitgenoote my door den dood ontrukt was. De fmert over haar verlies werd op dezen dag weder levendiger in my , en ik vond, tegens myne gewoonte, genoegen, hfy in myne zwaarmoedigheid toe te geven. Ik bezogt haare grafftede, en kwam dddr voor het eerst op den inval, haar een marineren gedenkteken, met haar borstbeeld daar op uitgehouwen, te doen (lichten. Ik had hiertoe een afbeeldzei myner vrouw nodig, om den beeldhouwer voor te leggen, en herinnerde my een portrait in miniatuur van baar, dat ik eens vervaardigd , en in myn lesfenaar bewaard had. By het zoeken daar naar viel my een ander afbeeldzel in de handen ; het was dat van mynen ouden vriend helsen. Te gelyk vond ik ook eenige brieven en gedichten van hem, by het doorleezen van welken de jaaren myner jeugd my weder zeer levendig te binnen kwamen. Het was natuurlyk, dat ik , op eenen dag , op welken ik geheel voor het treurige geftemd was , my met deze voorwerpen tot in den nagt bezig

bield.

Sluiten