Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6 SPOOK-

had, en dus de maan niet in hetzelve kon fcbynen. Ik keerde my fchielyk op de andere zyde, om te zien, of zich iemand in de kamer bevond. Ik werd niemand gewaar, doch een fornbcr fchynfel vervulde dezelve, en tusfchen de gordynen door verfpreidde zich een flauw licht. Ik riep myn* bedienden, want ik ftelde zeker dat hy het was, die nog iets in myne kamer te doen had. Geen antwoord ! geen voetftap! geen open-noch toemaaken der deur l

Ik hief my overeind in het bed, en Haarde , met een* onafgebroken blik, door de opening der gordynen, in het ftudeervertrek. — Doch, hemel», hoe ontftelde ik, toen ik op eenen afftand, die my grooter fcheen dan de gebeele lengte der kamer, eene geftalte ontdekte , welke ik zonder veel moeite voor my „en vriend helsen herkende 1 Ik kon my onmogelyk in zyn gelaat vergisfen, want hetzelve was, door het op nieuw befchouwen zyner beeldtenis, tot den geringften trek, weder levendig in myne ziel gedrukt. De geftalte ftond eenen tyd lang onbeweeglyk, B met

Sluiten