Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V21TELL1HCEN.

43

Dat de graaf geheel zoude weggaan, zonder affcheid te neemen, was nog onwaar-, fchynlyker. Toen na verloop van eenen ge-: ruimen tyd de kamerheer niet weder kwam, wierd de vorst ongerust, en vernam naar, hem; men wees hem de kamer, waar in en de graaf en zulk een domino zich hadden ©pgefioten. De hertog klopte zelf aan de deur ; zy fprong open, en hy zag den graaf in het, midden der kamer als ontzield uitge- ftrekt. Bedienden en geneesheeren ichoten op den eerften wank toe; men bragt hem met veele en aanhoudende moeite in het leten terug. Toen hy eenigzins bekomen was , gebood de vorst aan allen, om heen te gaan , en vroeg zynen gunfteling naar de oorzaak va'n dit voorval. De graaf maakte geen geheim daarvan voor zynen gebieder. De hertog verftomde, en had gaarne geloofd dat de kamerheer in eene ylende koorts was; doch zyn pols en het getuigenis der geneesheeren wederfpraken dit; behalven dat ook de vorst een klein gedeelte der gcbeurenis met eigen oogen gezien had.

Men

Sluiten