Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRRTELlING EN. 55

Nog fteeds in twyfe! of het indedaad zyne moeder, dan of het haar fpookende geest zy, flaat hy nieuwsgierig zyne oogen naar den hoek op den grond, alwaar hy haar had neder gelegd. Met eene blyrie verwondering bemerkt hy dat die plaats ledig is, en overtuigd zich nu ten vollen, dat de goede moeder wezenlyk van den dood is opgedaan. Zyne vrouw, die geen moeds genoeg had, om zich met eigene oogen te overtuigen, wil noch het gelooven, noch iets met een fpook te doen hebben. De man echter legde kort cn goed de oude by baar in liet bed, en hoe vciffyrd zy ook van koude was, zoo verwarmde en bekwam zy toch fpoedig, en begon een nieuw leven: zy had flegts in eene diepe onmagt gelegen, en leefde, na dezen fchyndood , nog eenige jaaren.

II.

Hen ryk Engelschman uit eene ftad van een der Provintiën, bad het ongeluk, eenige maanden vddr zynen dood, zeer gekweld te c 4 zyn

Sluiten