Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VKCTULI'NG F. NV

57

naamer door, te brengen , fpeelden deze jonge lykbewaakers om middennagt een fpel , waarliy onder hun panden verbeurd , en naderhand uitgelost wierdeu. Mogelyk was het de uitwerking van den verliitteoden drank, dat zy niet enkel vergenoegd, maar zelfs-uirgelaaten vrolyk waren, en allerlei poetfen cn grillen aanrichtten. Onder anderen werd aan een' uit den jeugdigen kring , by de uitlosGng van zyn verbeurd pand, de zonderlinge ftraf opgelegd , om den armen döoden, die misfehien ook wel gaarne eens zoude drinken, een eins punch in den openftaanden mond te gicreni Door oefening cn gewoonte reeds lang gehart* tegen het behandelen van dusdanige Jyken», werd dit, zonder eenigen tegenftand, terftond uitgevoerd. Dé doode flokre den warmen drank met een zonderling gedruis binnen, en by woelde hoorbaar nog lang in deszelfs maag. Dit onverwagt toeval verwekte een banlyfc gelagen onder de aanwezenden, en men befloot^ fpoedig daarop ook het pand van een meisje, dat eenigzins afkeerig van lyken was, op dezelfde wyze te doen uitlosfen. Dé vrees' • G 5> as.*

Sluiten