Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. <JQ

lyk zou myne theologlfche uitfpraak de zaak beflisfen. Ik verzekerde alleen!) k: „' daj: „ myne oogen nooit eenen geest gezien had. » den; en dat ik ook vast overtuigd was, » dat zy 'er nimmer een' zouden zien." «J!

Het gantfche gezelfchap geraakte over deze verklaaring in de uiterfte verwondering, en kon niet begrypen, dat ik de mogclykhekl van het beftaan der fpooken, waar over ik my toch tot in myn tegenwoordig 74fte jaar mmmer bekommerd heb, ten miniien niet 'iet, zoo als zy was.

I^t gefprek werd intusfchen afgebrokeri en op een ander onderwerp gebragt. Dcn avond van dien zelfden dag, wanneer ik my hl1g€r' da"g^oonlyk, byden majoor opgehouden, kor, bet omtrent twaalf Uüren »yn, toen ik affcheid n2m, en naar myne woonmg terug keerde. Ik plagt meest by rc. genagtig vveder, wanneer de «ewoonlyke ingang van mynen ruin zeer beflykt was, over

het ke.khof naar huis te .aan W'fc , , ,,uia ie ëaan ^ en koos ook

«eden dezen minder modderigen weg. Nauwlyk* was ris eenige fchreden het kerkhof opge-

Sluiten