Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72

S P O O tt-

zingen zyne vreugde te kennen gaven, van my weder gevonden te hebben. Ik had denzelven vódr eenige dagen in eenen zak uit Ketzur naar DJarkau doen brengen. Nauwlyks was de zak, in myne afwezigheid, geopend, of hy nam, waarfchynlyk uit vrees voor de hem onbekende perfoonen , de vlugt» Ik weet niet of hy zich geduurende dien tyd misfehien in den tuin en op de boomen heeft opgehouden; althans men had hem, niettegenftaande alle aangewende moeite, niet weder kunnen vin« den. Daar eindelyk de honger hem waarfchynlyk weder in de nabyheid der menfchen gebragt had, fcheen hy my, zynen ouden meester, geroken, of by het licht herkend te hebben. Hy fprong dus in het vengfter, en gaf door zyn gemiauw zyne vreugde over myn onvervvagt wederzien te kennen. Ik kan niet loogchenen, dat het my hartelyk verheugde, de natuurlyke oorzaak dezer verfchyning op deeze , te gelyk aangenaame, wyze ontdekt te hebben, en wenschte nu nog veel vuuriger ook die, van het geene my op het keikhof in den weg was geweest, insgelyks te

kun-

Sluiten