Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. |j

aanmerking, dat by den aanblik eener fchrikbaarende verfchyning , den ongeloovigen, 20» wel als den Iigrgeloovigen, de haireu te berge ryzen. Myn harte klopt geweldig, en ik was niet minder te onvreeden over my «elven, dan over myn paard. Terwyl ik dit laatfte zeer onzagt met gebit en fpooren bedwong eu ftrafce, deed ik ook my zeiven geWeid aan, en verloor, voor zoo veel de onftuimigheid van myn paard my zulks toeliet, deze onbegrypelyke verfchyning niet uit het oog. Doch weinige oogenblikken daarna verhinderden de boomen, die langs den weg ftunden, my, de reuzengdtalte verder te be» trachten.

t, Foei!" dagt ik, „ laat ik my door «en „ fpook verjaagen f" — Op hetzelfde oogen. blik was ook reeds de engtlsclmian onder~my «ngekeerd. Ik reed regt op de plaats aar* waar ik de verfcliyning gezien had, eo voni dezelve daar weder. Hoe onftuimiger hei f aard, by het op nieuws zien derzelye, zich aanüdde, faue voorzichtiger ik was, feet* «elve s^mm te bljvea. 4] zyti fjpflngm m

Sluiten