Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertelling en. %f

X.

Het vuist-gevegt van den predikant M0R1TZ met den dtivtl.

(Met een byvoegfel.)

Jacob iioritz was, omftreeks het jaar 1670, predikant te Heritz in het Maagdenburgfche. Alvoorens naar het dorp Gufen verplaatst te worden, bad hy ontelbaar veel verdrietlykheden, en zelfs liet de duivel hem «iet met vreden. Wy gaan de eerfte met flilzwygen voorby;want waar toe zouden wy den lezer lastig vallen met kleinigheden uit eene voorgaande eeuw? mmm Doch van bet zeldzaam vuist gev'gt van den genoemden predikant met den pa.rdenpoo.igen zwarten zullen wy een kort bericht geven, «e heer mor.tz glng eens op eenen zonnaar bet nabuurig dorp om aj.

daar te prediken, gri den önKfe* van Ut «waande Vapenpad (hetwelk door een , de

leü-

Sluiten