Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

deze deur was reeds zederd lansen tyd verlooren. WW», beval dezelve met geweld open te breeken. Hy vond een kuil, in wel*en een mensch noch {taan, noch zitten, «och liggen konde. Angstig vroeg de men» fchenvriend, of hier ook iemand hunner gevangen gezeten bad ? Allen ontkenden zy dit, doch verzochten echter ook deze kamer te fluite.n, dewyl Je vrees hen meerder pynigde, dan wel de ïtraffe. — „ Uw verzoek » zy toegedaan," zeide de commisfaris; j, het is zoo, dat ik u daar door in eenen * valfchen waan verfterke, dewyl het niet „ mogelyk is, dat een booswicht na zynen „ dood, magt zou hebben, om hier <»p aar„ de rond te dwalen; doch ik zal dit by on„ zen goeden vorst wel verantwoorden, die „ ook met booswigten medelyden beeft, en „ nog veel minder wil, dat geringe misdaaden „ met doodsangst geflraft worden." —

Heil zy den vorst, die zoo denkt, en zulke raaden heeft l

W.... deed zich nu de getuigfchriften' geven, om met den boozen Martyn nader

be-

Sluiten