Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v e r t e L h i n g f n#

de flrengheid der wetten te bandelen. Een ruw, bygeloovigf, doch aanzienlyk man in het dorp liet, by gelegenheid dat 'er van agatha gefproken wierd , zich uit: „ dat hy „geIoofde.dat zy zich fcbuldig gemaa,H had aan bloedfchande. dewyl het kind zynen „ grootvader zoo fterk geleek. Voorzeker » voegde hydaarby, „ia hy de fchender zy.

" ff' ' en daarom wil en zal deze » mets bekennen »» * - rw » u

men. ^ De rechters vonden

• 0?w"^chynlyb , en bielden dus

a g a t 'h a de vraag voor:,, 0f „ie, haar ei " S™ V3der 00k van baar kind was ? " Zv verflomde va„ verontwaardiging , Mmerüe ^ haar antwoord, en dit verflommen, dit ftj «eren werd reeds voor eene h,i , nis gehouden. » 6 ba,Ve beke««-

';^Z°m dcn ;w des rechts te voi-

d~ r t ge!oofde 2,c,j

fl zaak - verhoorde men ook michie l's voorgelegde, zeer

é* VÜOfdogter betoond, haar,ik. E

j, WilS

Sluiten