Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

101

„gaarne opofferen; doch (paart, om Gods „wil, fpaart myne onfchuldige dógterl zy „ heeft my voor het kruisbeeld gezworen, s, dat zy zelfs geen vreemd mansperfoon ge„ küscht heeft, en dat zy niet weet hoe zy si tot dit ongeluk gekomen is."

„ De pynbank," zeide een der rechters, „ zal u beiden den mond wel openen." Eenige dagen daarna werd mi cm el werklyfc gepynigd. De tederhartige vader leed de heVjgfte fmerteh : dit bewees zyn kermen, zyn fmeeken; doch hy verdroeg dezelven om zyns kinds wille , en ftond , zonder fcbuld te bekennen, alle de folteringen door, welke wreede tirannen, tot fchande der mehscblykheid, hebben uitgevonden. O. bekend met het vermogen der zuivere vaderlyke liefde, geloofden de rechters, michiel moest de toverkonst verdaan , en een verbond met den duivel gemaakt hebben; zy wendden zich dus tot ELiSABETH, en beloofden baar volkomen vergeving, wanneer zy goedwillig bekennen wilde. „ Ik ben jong » zeide het goede kind , „ en wenschte gaarne nog te E „le-

Sluiten