Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V li Tl t e l L i noen. 105

misbruik van deze duivels - korist vdórteko- • men.) „ flaapdronken en bedwelmd maakte.„ Ik verfcbafte my dit fap,. goot het op es- ■ .„ mm dag, dat agatha alléén te huis was, \ 5} in dc melk, die zy toen juist at, en ging • „ heen. Kort daarna bemerkte ik, door bet „ vengfter s dat zy vast fliep, ging by haar,. „ en — omhelsde haar, zonder dat zy. daar „ door ontwaakte." Op dezelfde wyze had de eerlooze fchelm, volgens zyne eigene bekentenis, het ook met euzabeth gesmaakt."'

„ De rechters ftonden niet weinig verbaasil over deze bekentenis , en liepen gevaar, vaa door liet verbitterd volk gefleenigd te worden. • Althans de getuigfchrifcen melden van eenen der rechters, die plegtlg bezwoer, dat men hem op eenen avond met fteenen geworpen, en moordenaar genoemd had."

„Intusfchen werd martyn ftreng bewaakt ,. en dewyl men geene verzekerde ge. vangenis had, zoo groef men het bovengemelde hol, en bemuurde hetzelve met groufi vierkante'fteenen, aan welke men hem', me* E 5 * zwa'a--

Sluiten