Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 110,

cp gisteren begraven predikant in perfoon op den kanzei, en juist in eene houding, als hy te vooren eene redenvoering plagt te doen» De koster, verdoofd door den fchrik, is nauwlyks in ftaat, om de kerk uit, en naar den eerften predikant en infpeétoi te ylen, om hem dit voorval te berichter.

De infpeclor, een man vry van vooroordeelen. hoorde deze vertelling lagchende aan, en liet eenigen twyfel blyken. De koster, even «ls de meesten zyner amptgenooten , niet weinig verwaand, werd moeilyk om dit twyfelmoedig lagchen, en beweerde, geen kind te zyn , dat met vrees voor fpooken bezield was, en dat hy moeds genoeg bezat, om voor geen alledaagsch goochelfpelletje te gaan loopen. — „ Dit kan zyn," hernam de infpeftor zeer befcheiden; „ doch by dien „ pryswaardigen moed hebben wy ook verj, beeidingskragt, die fomtyds ook den verss ftandigften misleidt. Mannelyke fchrander„ heid beveiligt niet altoos voor het bedrog „ haarer begoochelingen. Kunt gy niet, by t> het zien van den predikftoel, het aanden-

m ken

Sluiten