Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISO

S P O O K«

„ ken aan den voor ons allen zoo dierbaa„ ren, overledenen, te levendig in uwe ziel „ terug hebben geroepen ? "

De koster verzogt, in antwoord hier op, den infpedtor, met hem naar de kerk te gaan, om zich van het ddórzyn der, veelligt nog niet verdweenen , verfchyning , met eiaene oogen te overtuigen. De infpeélor was te redelyk , om hem dit billyk verzoek af te lhan* behalven dat ook deze gang naar de kerk ryklyk de geringe moeite zoude beloonen. Het fpook ftond wezenlyk nog op den predikftoel , en maakte ook volftrekt geene beweging tot verdwynen. Het zag ftrak. voor zich heen op den lesfenaar, waar op een opengeflagen boek iag, en fcheen in zeer diepe gedagten te zyn.

De beevende koster verheugde zich over de gerechtigheid, welke de doodsbleeke infpeél>r hem ftlzwyaend liet wedervaaren. Deze ftond, als ver-fteend, op zynen wederopgeftaanen amptgenoot te ftaaren. In langen tyd kon hy geen zamenhangend woord voordbrengen , en fpeelde nu voor zynen onder-

hoo-

Sluiten