Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 s r O O K-

s, eerwaarde, sis eerden prediker en infpcc„ tor der kerk en fchoolen , behoort de eer „ van vooraf te gaan; ik echter , als den J} minden kerkdienaar , zal uw weleerwaar„ de pligtfchuldig op den voet volgen." —• De infpeclor was met deze geheel ontydige befcheidenheid van den koster weinig in zyn' febik, en befloot nu in Gods naam zelf vooraf te gaan. „Volg tnyl" riep by tegen den kerkdienaar.

Voorzeker was hem het klimmen naar den predikftoel nooit zuürer gevallen, dan deze reis. Hy deed het voorzigtig en langzaam, echter niet zonder moed. Toen hy nog flegts één' trap van het fpook af was, herbaalde hy zagt en beicheiden de voorige vraag naar de oorzaak zyrer verfchyning? Daar ook thans geen antwoord volgde, waagde hy bet» de hand naar den verrezenen magister uit te fleckeu, en hem zagtjès aan zyn doodhembd te trekken; doch nauwlyks had by hem aangeraakt, of het fpook viel van den predtkftoel en over den infpeclor heenl In dit co. genbbk van onbefcbryflyïe ontfteltenis verried

Sluiten