Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen.]

I29

XIV.

Een lyk ontwortelt het graf.

T0en de tegenswoordige amptman te Ros~ kow by Brandenburg, de beer hartmann, en de burgemeester göring, te Nieuyj-Ruppin, voorneemens waren ter voordzetting hunner ftudiën de Salzwedelfche fchool te veria aten, en zich naar de univerfiteit te begeven, gingen zy, in den laatften tyd van hun verblyf te Salzwedel, op eenen fchoonen zomerdag met den ondergang der zon de poort uit, om in de aangenaame avondkoelte eene kleine wandeling te doen. Nog twee andere fchoolieren, frizer en vogel, waren in hun gezelichap. Zy onderhielden zich onder het wandelen zoo druk over boertige en ernftige voorwerpen, dat zy genoegzaam aan geen wederkeeren dngtep; en het F 5 wa$

Sluiten