Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I35 SPOOK*

3,hoor daar op den vloer iemand fchar.len, „ Zie om, en wat denkt gy wel dat ik agter* „my bemerke? «— mynen eergister-avond „gefbiven escarmoucheur, zoo als hy voor„ msals leefde en zweefde. Ik kon hem niet „ miskennen, want hy was geen zes fchreden „ van my af, en kwam regt op my aan. —• „Ik ftond hem niet, uiaar week , zoo als gy „gezien hebt. Foei! dat alleen ergert my, „te meer, daar hy, terwyl ik de kamerdeur „open doe, verdwynt. Ik zag nu de ver„fcbyning niet meer, doch hoorde-.dezelve echter nog fcharlen."

Deze langzaam floepende voetfiappen werden ook nog gedeelte lyk 'door de anderen gehoord. Hoewel de majoor over het geheel te ernftig fprak, dan dat men zyn gezegde voor fcherts koude houden , liet men echter eenigen twyfel blyken ten opzigte van de voorgewende verfchyning. De geestenziener toonde zich gevoelig bier over, werd bitter, en wierp zich vervolgens, ftüzwygend, in eenen armltoel. De aanwezende officiers vlogen naar de plaats a welke de majoor hun beduid badx

Sluiten