Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jgg Sr P O O ït*

heerenweg gaan , om de Grhnfchc poort ui * te komen. —— Digt aan dezen landweg is de gerichtsplaats , alwaar de zoete jonas, vastgemaakt met roozenbanden — van yzer, op zyn rad rustte, zonder zich dankbaar te kunnen toonen aan zyne bloemen ftrooiën de vriendinnen.

De nagt was duister, myn vriend herinnerde zich, by het naderen der gerichtsplaats, aan den geftraftcn jonas, en een angftig gevoel, hetwelk door den nagt en de eenzaamheid nog vermeerderd werd, greep hem aan. Intusfchen komt hy de rustplaats van den hartiyk beklaagden vast nader, en verneemt duidelyk een ketengerammel. Ieder, zelfs ook de ftoutmoedigfte, zou hier met mynen vriend , wien het door de duisterheid niet mogelyk was de zaak te onderzoeken , gefidderd hebben. Hy ylde half onwillekeurig, en zonder te bedenken wat hem het £ best - te doen ftond, fchielyk voorby; doch - wie zou dit verwsgt hebben? •■—»■ de ketcnOeepetide volgde hem.

ï*u ontvief myn' vriend den moed geheel

sa

Sluiten