Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lS2 SPOOK-

zoude prediken, en in den nagt zyne leerreden beftudeerde, het licht uitgeblaazen. Hy boorde duidelyk het blaazen van den moedwilligen en dewyl hy aan den mogelyken togtwind , noch aan eene andere toevallige oorzaak in zyne kamer dagt : zoo kon , naar de zeer natuurlyke gevolgtrekking van tien nog niet volkomen herdelden man , de blaazer volftrekr niemand anders geweest zyn, dan de duivel zelf - te meer, dewyl, toen hy het licht weder had «ingedoken, om w zyne befpiegelingen voord te vaaren.de duivel — in de gedaante van een muis — op een in de kamerdaande klavier kwam fpelen ; zoo dat hy genoodzaakt was zyne dudiëu af te breeken, en zich naar bed te begeven*

XXI17.

Sluiten