Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS4 SPOOK.»

zyn huis zoude geleiden. Geen wonder der* halven , dat zy by iederen flap wild en befchroomd omkeek, en welhaast indedaad eene zeer bedenkiyke vcifchynïng zag. Omtrent twaalf fchreden vódr haar uit bemerkte zy, midden op een Hoep, een fpook van eene zeldzaame geflalte en kleinte. Het ftond daar even als een wit mannetje, omtrent zoo groot als een éénjaarig kind. Geheel verfchrikr fprong zy ter zyde, en liet het aan den predikant, of by 'er zyn leven aan waagen, en in dit bedenklyk uur het onding te lyf wilde gaan.

De predikant zag ook duidelyk het kleine iets, dat zich in hunnen weg gefield had, Hy begreep niet wat dit eigenlyk konde zyn, te minder, dewyl de dienstmaagd, die zich agter hem verftoken, en door ontfleltenis het oogmerk van haar medegaan — het verlichten naamlyk van den weg — geheel uit het oog had verloeren. Intusfchen ging by manmoedig, en met vaste fchreden op de verfchyning af, en raakte dezelve voorzigtig aan met een Hokje, dat by by zich

had.-

Sluiten