Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

Ten dien einde moest ik mynen derwaardsleidendcn bosciuveg weder 'opzoeken. Het was zeer natuurlyk dat ik eenige bedenkingen maakte, om weder naar de fpookplaats terug te keeren. Om dus de fchrikbeelden niet in den weg te komen, vermydde ik dezelven veelmeer opzetlijk, en drong liever zydwaards nog eenigen tyd door het bosch heenen. .

Eindelyk kwam ik weder op den weg, dien ik nu terug ylde, om zoo fpoedig rat» gelyk den Jagerhof te bereiken. Ik mogt omtrent een vierdedeel uurs zijn voorgegaan, toen het uitzigt vryer werd, eri ik de, door de maan verlichte, opene plaats vóór den Jagerhof weder zien kon. Zoo dra ik de poort in het gezigt kreeg — daar ftond de Witte fchrikgeftalte weder vóór my ! — „ is ,, het niet," dagt ik, „ ais 0f alle mogelyk „ ongeluk en duivelsfpel tegen my in bewe- „ gmg is?" — lk~bleef eenige oogenblikken, ten hoogftm verlegen, ftaan, zonder te wceten wat ik nu zou doen. De geftaltc fcheen wel niet zoo lang te zyn, en veranderde ook B $ oiet

Sluiten