Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 spook-

niet zoo dikwils als te voorcn, doch was nn grooter van omtrek. Voor het overige ftond dezelve zonder beweeging. Ik luisterde naar ■het rammelen der ketenen; doch alles was dood ftil.

Om in denhof te komen ,moest ik volflrekt door de poort, voor welke de geest ftond, en daar ik hem nu zonder zyn' zwarten kameraad en zonder verder gezelfcbap zag, en gevolglijk onze kragten tamelyk gelyk konden zyn, zoo bleef my niet, anders overig, dan regt op hem toe te gaan. Ik fchoof met de linkerhand het gevest van mynen degen wat vóór, om denzei ven y in geval van nood, terftond gereed te hebben, en ging 'e: op los. Thans fchudde de geest zich met een luid gebaar, en in dit oogenblik herkende

|k mynen fchimmel, die met fteile ooren

my verwagtte, en my vertrouwclyk tegenhintiikfe. Hij had zyne vlugt door het bosch wel heelhuids volvoerd, doch zadeltuig en toom waren in de grootfte wanorde, en gedeeltelyk zeer . befchadigd. Onder anderen

was een der ftygbeugels, die ik ditmaal niet

op-

Sluiten