Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

At

1 >J

van p .... myne troiuvlooslieid toch niet geheel onverfchillig fcheen aan te zien, voor my nog veel belangryker werden. De aannaderende fcheiding bragt ons nog nader by elkander , cn juist in dat tydftip, waarin ik zulks het minst verdiende, fcheen de afichrikkende koelheid van het meisje plaats gemaakt te. hebben voor tederer gevoelens; want myne verftandhouding met mevrouw va.n x... duurde ook na haar vertrek nog voord, hoewel ik thans, daar zy tot haaien reeds bejaarden gemaal was terug gekeerd, haar maar zelden in het openbaar kon zien.

De weinige nog overige dagen van myn verblyf in Z.... vervlogen nu in de aangenaamfte bedwelming. Ieder oogenblik, dat ik in bet byzyn der freule van p .... kon doorbrengen, wydde ik haar geheel en alleen-, en evenwel'vond ik my nog genoopt om myne geheime bezoeken op bet naby zynde landgoed van mevrouw van x.... voordte zetten, Dikwils, wanneer ik des avonds van de danszaal naar myne herberg terug keerde, verwagttc my aan eene agterdeur myn

ge-

Sluiten