Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4$ 3 V O O K-

rtLoeite, met welke ik op den weg moest acht geven, en het geknor van mynen rydknegt, tegen den m flaap vattenden jockey, riepen my van tyd tot tyd uit het ryk deiverbeelding in dat der wezenlykheid terug. - Eindelyk begon my.n jagende pols gemaatigder te flaan. Op het hevig tobben myner terr laatftcn afgematte kragten, volgde een toeftand vanfehynbaare rust, in welken ik echter geene andere bewustheid had, dan de nog .fteeds ingefpannen opmerkzaamheid op den weg. I In dezen tusfehentyd, welks duur ik niet naauwkeurig bcpaalen kan, hoorde ik onöphoudelyk muziek. Nu hoorde ik Engelfche, dan Franfche contre-danfen cn dan wederom Walzers fpeelen; doch dit bevreemde my volftrekt niet, en ik accompagneerde ,doov bewegingen met het hoofd en door zagtjes mede te zingen. Van tyd tot tyd zag ik gedaanten van fraai opgefchikte lieden, grootendeels vrouwen in witte klederen, zich nevens my voorby bewegen,-doch ook dit trok eerst laat mynen aandagt; ik vroeg aan myne bedienden: „Van waar komen toch die lieden ?"

Daar

Sluiten