Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

S P O O K-

ken, en dan zydwaards door liet bosch de verdachte plaats voorby te ryden.

De nieuw - aangekomen paarden waren nu nevens elkander gefpannen ; men maakte eenen kleinen omweg door het bosch, en als een pyl vloogen de zes paarden met do chaife voord. Intusfchen had dit voorval myn' vader byna den gantfehen nagt opgehouden en zyn reisplan veranderd.

Indien dit geval een' man ware overgekomen, die aan hekfery en duivelsfpel geloofd had, dan zou men hem voorzeker nimmer uit het hoofd gepraat hebben dat deze plaats behekst geweest, of dat een voor hem onzigtbaar vyandig fpook aan de paarden verfchecnen ' was, om dezelven tegen te houden, te meer, dewyl twee andere rydtuigen aan dc andere Zyde van den weg ongehinderd voorby reeden.

Het is zoo, dat juist in deze omftandigheid voor menig een in de voorige wyze van verklaaring nog eenige duisterheid fchynt over teblyven; echter laat, dunkt my, ook deze zich zeer gemak'yk ophelderen. Deze twee

ryd-

Sluiten