Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8£ S F O O K-

te* hebben kunnen brengen; en de koningin is geiïorven zonder een greintje geloof aan zyne nagtgezigten te liaan. Wie Hechts een weinig met het vernuft en de gevoelens dezer vorstin bekend is geweest, zal zulks zonder bevestiging gaarne gclooven. Zy was te verlicht, om ten opzigte van het bovennatuurlyke, iets op iemands woord te gelooven, wat zy niet zelve had ondervonden ; en te weinig bekwaam tot veinzen, om zoo* van de zaak te fpreeken als zy deed, indien zy flechts- de minste inwendige overtuiging gehad had van het tegendeel.

De vraag is nu, hoe zyn deze gedeeltelyk van elkander afwykende verklaaringenvan de wonderwerken van swedenburgovereen te brengen ? — Zeer ligt is het kleine verfchil op te heffen, dat het volgens den heer van ** een brief, en volgens het laatfte verbaal een gefprek van de koningin met haaren broeder geweest zy, waaromtrent zy swedenburg vroeg. De heer van ** had van eenen brief hooren vernaaien; en daar men by zulke gefprek-

kCfi

Sluiten