Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84- spook-

mannen, uit denzelfden mond kunnen komen. Intusfchen verfpreiden zekere uitdrukkingen in het laatfte verhaal hier over eenig licht. De koningin fprak van de beweegredenen, die zekere perfoonen hadden, om de leugenachtige geesten - gefchicdenisvan swedenburg voor waarheid uit te geven. Zy fprak van geheime ontwerpen, volgens welken men deze hemeMche wondërgave tot zeer aardfehc oogmerken in deze onrustige tyden had willen aanwenden.. Dit ftemt zeer wel overeen met den inhoud van het eerfte verhaal , waar de geestenbanncr zich tot een werktuig der ftaatkunde liet gebruiken. Hoe zou het geweest zyn, wanneer de koningin by de eerste, verrasfehnrg, in de daad iets bovennatuurlyks in het bericht van den geestenziener had gemeend te hooren, cn haare fcherpzigtighe-id kort daar na het gantfche plan ontdekt had ? — Hoe, wanneer zy nog langer geveinsd had het bovennatuurlyiie daarin te vinden, om haar

mis-

Sluiten