Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

te zien; boewei ik die reeds vóór eenigen tyd zonder verlangen als fchadiiwbeclden gezien had, cn zy ook wel naderhand pnverwagt my wederom op deze wyze voorkwamen.

De harsfenbceldcn verichecnen my volftrekt onwilkeurig, als werden zy van buiten ddargefteld, gelyk de verfchynfclen in de natuur. Daarby kon ik, gelyk ik over het geheel zeer rustig en wel by zinnen was, deze natuurveifchyningcn altoos nauwkeurig ondcricheiden van fchaduwbeelden, waarin ik geen enkele maal gedwaald heb. Ik wist zeer juist,, wanneer het my bloot fcheen, dat de deur zich opende, erTeen fchim binnen trad, cn wanneer de deur werkelyk geopend wierd, en iemand werkelyk naar my toe kwam."

„ Voor het overige verfchcencn my deze geftalten op veifchillende tyden en onder vcrfchiliende omftandighedeii, zoo als duidelyk en bepaald , wanneer ik alléén cn wanneer ik in gezelfcbap was, by dag en by nagt", in myn eigen huis en in dat van anderen; echter waren zy iii vreemde huizen niet zoo aanhoudend , en wanneer ik over de ftraat ging zeer m' G Zeld-

Sluiten