Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen. IJl

lioe ligt de verbeeldingskragt ons tot valfche begrippen vervoert, hoe ligt zy niet alleen perbysterde, maar ook ten vollen hy zinnen zynde perfoonen , zulke gelralten voorgoogchelt, die bezwaarlyk van de wezen-lykheid te onderfcheiden zyn.

De heer nicolaï verhaalt nu , met eene in zulke gevallen roemwaardige nauwkeurigheid , verfcheidene, met zyne verfchyningen verkno-ehte, voorvallen, en wel met eene verzekerdheid , welke zoo veel te fehatbaarer is, hoe zeldzaamer de gevallen zyn kunnen 3 dat men in ftaat is zichzelven gade te flaani ook had hy' het belangrykfte ter fond opgefchreven, hetzelve ook ter ftond en ook naderhand aan veelen verhaald; daar door had hy iedere,ook zelfs de kleinfte omftandigheid, in zyn getrouw geheugen bewaard.. Daar komt eindelyk ook nog by, dat de heer geheimraad selle — op wien dc heer nicolaï, indien het nodig ware, zich als op een' onwraakbaar'' getuigen van de waarheid dezer gebeurenis zou kuunen beroepen als doctor dagelyks waarnam wat 'er omging.

G 4 -55 Kort

Sluiten