Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154

SPOOK-

•van voorvallen, die myn geheel zedelyk gevoel gefchokt hadden, en waar uit ik geene yerftandige uitkomst zag, voor de eerstemaal plotslings de geftalte van eenen overledenen vóór my bemerkte." —

„ De ondervinding leert echter , dat wy ons op veelerlei wyze kunnen inbeelden, geftalten , die buiten ons niet wezenlyk voorhanden zyn, te zien, of zelfs ook wel te hooren. — Dit gefchiedt

1. In een' gewoonen droom. De wyze van droomen is by ieder' mensch onderfcheiden, en febynt te berusten in de vermenging zyner verftandvermogens en zinnelyke kragten, voor zoo verre die door de tydelyke ligchaasnsgefteldheid getemperd worden.

2. In waanzinnigheid, en in alle dc graaden daarvan, tot aan de geheele verbystering van het verftand.

3. In

Sluiten