Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

160 S P 0 0 K-

licht te vertoonen, moet ik verder aanmerken, dat myne zeer levendige verbceldingskragt alles ligt in beeldtenis brengt. Ik heb, by voorbeeld , eene menigte ontwerpen tot romans en tot tooneelfpelen in denkbeeld gemaakt, echter van dc minften iets in fchrift gefield, dewyl het my minder om het uitvoeren , dan wel om het uitvinden tc doen was. Ik kwam op zulke ontwerpen, wanneer ik goedsmoeds in eenzaamheid wandelde, of wanneer ik op reis in den wagen zat, cn my flechts met myzelvcn en myne verbceldingskragt kon bezig houden. Ten allen tyde, cn ook nog thans, ftaan dc onderfcheiden perfoonen, die ik my tot zulk een ontwerp vorm, zeer levendig cn duidelyk in myne verbeelding, volgens derzclvcr geftalte, gelaatstrekken, beweging, kleding, kleur enz.' Zoo lang ik echter aan een bepaald ontwerp denk, en hetzelve naderhand volvoer, blyven my, zelfs wanneer ik daarin geftoord worde, en bet op verfcbillende tyden weder hervat, alle de handelende perfoonen fteeds tegen-

woor-

Sluiten