Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï<53 s p o o k-

had gewenscht, ftond, tot myne uitëröe verbaasdheid, werkclyk weder daar, even als hy eens leefde en zweefde. Hy leunde, als altoos , met zyn' bondel hout op den rug, teegen den wilgen boom.

Natuurlyk overviel my eene zekere onaangenaame huivering. Ik walde eerst fnei voorby ylen; doch nog even van pas bezon ik my, en nam het kloekmoedig befluit , de zaak te onderzoeken, cn den geest van den goeden ouden , indien mogelyk, nader te leeren kennen.

In het algemeen zullen bedricglyke verfchyningen, naar maate men dezelven zonder vooroordeel nadert, of verdwynen, of zich ontwikkelen als dart geen, wat zy wezcnlyk zyn, en waaruit de verbeeldingskragt, de vrees en het vooróórdeel zich iets anders gcfchapen hebben} ditmaal echter was het omgekeerd. Hoe nader ik, trad, des te natuurlyker en onmiskenbaarer ftond de begravcne invalide vóór my; en , wat my byna geheel van myn ft uk bragt — hy flrckte ook, als gewoonlyk, zyne hand uit, en wenschte my,

te

Sluiten