Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. , 1%

, fprak plegtig en crnftig tot haar geweten. .Deze welfpreekendheid by eenen halfdronkenen kwam my.zoo veel te onverwagter voor, dewyl men dje in deze ftreek cn by lieden van zyne foort zeer zeldzaam aantreft. Zy zweeg, hield de handen gevouwen, cn zag .ftyf voor zich neder. „Oh Dio buono /" —

riep zy ten laatften „ che faro io!"

(goede Gqd! wat zal ik beginnen! — en, .terwyl zy dc handen naar ons uitftrekte: „ Mettete mi in ficuro l" (brengt my in zekerkeid!)

„ Ja," riep myn vriend w ..., „dat zullen .„ wy! Ik zal u eener dame in Florence aan„ beveelen, die myne vriendin is. Voor het „ onderhoud uwer moeder zal ik zorgen. ,, Hier is geld ! (terwyl hy zyne beurs op ,, de tafel wierp) morgen kunt gy afreizen ! "

Het meisje vloog hem vol van verrukking om .den hals, drukte een heeten kusch op zyne .wangen, en riep op een' vleiënden toon: „ Salvatore mio-l angelo custode!" (5 myn redder! myn bcfchermëngel!} „ Goed! alles goed!" hernam myn vriend,

haar

Sluiten