Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•S P O O K«

'was aan myne milddaadigheid, zoo wel als •aan myn toenmaalig vermogen. . Toen de oude vrouw de beurs en het geld .OP de tafel bemerkte, wreef zy zich de oogen,

en riep in de grootfte verbaasdheid: ., Per Dio ! chc vuol dif tinto questo f" (by God! wat zal dit alles?) -*. Geld en hevel tot reïten — beiden fcheencn haar nog een droom, fe zyft.

Dus verlieten wy deze armoedige wooning, in welke wy een zeer gelukkigen nagt doorgebragt, en zonder bezweering - formulier den duivel verdreven hadden. By het affcheid pmarmden wy het meisje. „Buono Tedesco .'" noemde zy my op een' zeer vleiënden toon, terwyl zy my omhelsde, en ik haar voor de laatftemaal aanzag.

Myn vriend en de abt vergezelden my tot aan de deur myner herberg. By het affcheid zwoeren wy elkander onderlinge vriendfehap; doch ik zag den abt nimmer weder. Hy ftierf in 1786 te Ferrare.

. ik wierp my voor een' korten tyd op het

bed',

Sluiten